Lättrivning - rivningsarbeten när du ska renovera

Rum som renoveras

Rivningsarbetet kan delas in i lätt- och tungrivning, tungrivning betyder att man tar ner bärande konstruktioner medan lättrivning syftar till mindre ingrepp. Det kan till exempel innebära att öppna upp en vägg i hemmet eller asbestsanering. Den här typen av mindre arbeten görs främst för hand med mindre verktyg och kräver inte stora maskiner. Vissa av dessa jobb går att utföra själv men det rekommenderas att anlita en rivningsfirma vid mer komplicerade arbeten, kontakta oss för mer information om asbestsanering i Bromma, Sundbyberg och Solna.

Låt en rivningsfirma ta hand om farligt avfall

Ofta kan du genomföra stora renoveringar utan att behöva anlita rivare som kommer med stora maskiner. Det är ändå oftast ett klokt val att anlita en rivningsfirma eftersom de vet hur rivningsmaterial ska tas omhand på ett miljövänligt sätt. Det är särskilt viktigt att materialet omhändertas på rätt sätt om det innehåller farliga ämnen som:

  • Asbest i eternitskivor
  • Tungmetaller som bly, kadmium, kvicksilver och koppar
  • PCB som används i byggnader som fog- och golvmassa