Vi miljöpolicy skall främja och stärka företagets ställning som framtidsföretag inom miljötänkande.

I vår verksamhet skall gälla att:

 • Följa utveckling inom miljöområdet för att öka vårt kunnande och miljötänkande.
 • Miljövänliga avfallstransporter i samarbete med NMT
 • Undvika användning och spridning av naturfrämmande produkter.
 • Kontrollera varudeklaration för material och bedöma dem ur miljösynpunkt.
 • Främja användning av återvinningsbara material och produkter.
 • Hålla miljömedvetandet levande inom företaget och bland personalen
 • Genom god planering av det dagliga arbetet alltid ha målsättningen att minimera energiåtgången
 • att effektivt utnyttja transporter och maskiner samt att vara aktsamma om det material vi arbetar med och hela tiden försöka minska förbrukningen
 • På våra arbetsplatser källsortera och i största möjliga utsträckning använda återvinningsbart material och emballage
 • Valet av maskiner vi använder på våra arbetsplatser, i första hand skall grunda sig på att de är energisnåla och att de är bäst ur arbetsmiljömässig synpunkt

KVALITETSPOLICY

Vi kvalitetspolicy skall ligga till grund för alla våra åtaganden och verka för att kvalitetsarbetet sätts i centrum genom hela arbetsprocessen.

I vår verksamt skall gälla att:

 • Genom kontinuerlig uppföljning av målen ständigt förbättra kvalitetsarbetet.
 • Skapa fullt förtroende för vi som samarbetspartner.
 • Allas engagemang leder till ett effektivt kvalitetsarbete som är förebyggande samt tillser att ställda krav och mål uppfylls.